Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên đổi mới từ Bộ phận Phục vụ hành chính công

18:09 | 16/06/2019 83 lượt xem