Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu với Nghị quyết phát triển chăn nuôi

19:22 | 11/08/2016 560 lượt xem