Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu trồng mới hơn 1000 ha rừng trồng

18:41 | 01/09/2011 333 lượt xem