Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy

17:29 | 03/06/2018 692 lượt xem