Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng

18:26 | 19/07/2017 569 lượt xem