TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trạm Tấu: Một số hộ dân không thể gieo cấy do mạ bị chết

19:59 | 03/03/2018 560 lượt xem