Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng kết Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” năm học 2018-2019

19:53 | 06/06/2019 50 lượt xem