Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Toàn tỉnh giảm 238 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

19:22 | 16/05/2018 134 lượt xem