Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổ quốc gọi tên mình - Thí sinh: Nguyễn Trung Hiếu

10:08 | 10/10/2016 1,135 lượt xem