Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tình Việt Lào - Thí sinh: Vongvi Lay Pach Ky

10:08 | 10/10/2016 669 lượt xem