Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Yên Bái

22:14 | 30/09/2018 266 lượt xem