Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

19:23 | 17/05/2019 211 lượt xem