Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tích cực huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất giáo dục

20:11 | 10/05/2019 118 lượt xem