Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thương binh Lương Khuyến Giang – Tàn nhưng không phế

19:55 | 20/08/2018 111 lượt xem