Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 630 tỷ đồng

12:26 | 21/04/2019 57 lượt xem