Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thu ngân sách năm 2011 của tỉnh đạt 100% kế hoạch

16:49 | 02/01/2012 308 lượt xem