Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2018 - 2019

19:23 | 07/09/2018 118 lượt xem