Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị trấn nhỏ bên dòng Nậm Kim

15:25 | 14/11/2017 340 lượt xem