Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học

17:58 | 04/11/2018 474 lượt xem