Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái: Nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT

15:55 | 02/12/2018 113 lượt xem