Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thanh niên Yên Bái vượt khó làm giàu

19:31 | 15/10/2018 166 lượt xem