Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tết Xíp Xí của người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò

19:49 | 24/08/2018 381 lượt xem