Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tạp chí truyền hình tiếng Mông Yên Bái số 1 Tháng 7 - 2016

14:31 | 13/07/2016 493 lượt xem