Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử

17:10 | 14/07/2019 74 lượt xem