Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tăng cường phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

19:44 | 03/06/2019 34 lượt xem