Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tác giả thơ Trịnh Thoại làm theo lời Bác

16:16 | 20/05/2019 86 lượt xem