Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

19:06 | 24/10/2016 216 lượt xem