Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sư đoàn 355 ra quân huấn luyện năm 2018

19:23 | 01/03/2018 1,974 lượt xem