Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sổng Thị Sơ và niềm yêu thích ca hát

10:23 | 14/04/2016 1,947 lượt xem