Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sơn tra - Cây xóa nghèo ở vùng cao Yên Bái

19:48 | 15/11/2018 122 lượt xem