Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sôi nổi Hội thi Cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019

14:48 | 27/06/2019 101 lượt xem