Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sắc xuân trên vùng đất quế Văn Yên

19:58 | 29/01/2019 219 lượt xem