Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Quan tâm chăm lo cho lao động nữ

19:50 | 19/04/2018 235 lượt xem