Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Yên Bái

19:32 | 07/01/2019 92 lượt xem