Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi lợn

19:44 | 10/10/2016 150 lượt xem