Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp CNH-HĐH

19:45 | 10/01/2019 113 lượt xem