Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM

19:17 | 19/11/2018 128 lượt xem