Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số

20:00 | 05/12/2018 92 lượt xem