Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy các mô hình Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

21:52 | 02/08/2018 296 lượt xem