Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Lưu năng động làm giàu

19:18 | 01/10/2018 135 lượt xem