Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông nghiệp Yên Bái một năm vượt khó

19:07 | 03/01/2018 1,207 lượt xem