Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông nghiệp Yên Bái - 1 năm thắng lợi

19:47 | 31/12/2018 211 lượt xem