Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân thành phố Yên Bái tập trung gieo cấy lúa đông xuân

19:55 | 29/01/2019 92 lượt xem