Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nỗ lực thực hiện Luật phòng cháy

10:42 | 05/10/2016 219 lượt xem