Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những tấm gương cán bộ phụ nữ tiêu biểu của tỉnh Yên Bái

20:14 | 08/03/2018 1,044 lượt xem