Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

18:49 | 23/09/2018 334 lượt xem