Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những đảng viên tiêu biểu của thành phố Yên Bái

19:16 | 01/02/2019 134 lượt xem