Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những cán bộ mặt trận hết lòng vì dân

20:29 | 10/07/2019 59 lượt xem