Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nguyễn Phùng Nhật Hải tự tin vươn tới ước mơ

19:57 | 21/01/2019 95 lượt xem