Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới giải ngân được 40% kế hoạch

19:17 | 16/07/2018 477 lượt xem